Σχετικά με μας

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο

Ο γενικός στόχος του έργου NASPLY είναι η αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής και κλιματικής κρίσης, η αύξηση της κοινωνικής ένταξης, η αύξηση των δεξιοτήτων ζωής των περιθωριοποιημένων νέων και η βελτίωση της ευημερίας μέσω της ολιστικής προσέγγισης της περμακουλτούρας που εστιάζει στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις κοινότητες, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των νέων. Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε την Κοινωνική και Φυσικής Περμακουλτούρας ως θεωρία για μάθηση.
Τι είναι η φυσική και η κοινωνική περμακουλτούρα;

Ο όρος Περμακουλτούρα προέρχεται από τη «μόνιμη γεωργία» (ο σχεδιασμός και τη δημιουργία σταθερών, μακροχρόνιων και βιώσιμων γεωργικών συστημάτων που διαμορφώνονται από φυσικά οικοσυστήματα) και τη μόνιμη κουλτούρα (ο σχεδιασμός ανθρώπινων οικοτόπων οργανικά ενσωματωμένων στα φυσικά οικοσυστήματα, που περιλαμβάνει κοινωνικές πτυχές). Η Περμακουλτούρα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων και θεμάτων, όπως οικολογικό και αναγεννητικό σχεδιασμό και μηχανική, ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων, περιβαλλοντικό σχεδιασμό και κατασκευή, αγροδασοκομία και αειφόρο γεωργία, γενικά όλους τους κλάδους που σχετίζονται με τη δημιουργία ενός βιώσιμου ανθρώπινου οικισμού, συμπεριλαμβανομένων οικονομία και κοινωνιολογία.

Η κοινωνική περμακουλτούρα εστιάζει στις αρχές του σχεδιασμού της περμακουλτούρας, που προεκτείνονται σε κοινωνικό επίπεδο. Εξετάζει τη δημιουργία ανθεκτικών κοινοτήτων όπου οι άνθρωποι κατανοούν την αξία τους στην κοινωνία, ποιος είναι ο ρόλος τους στην απόδειξη αυτού, πώς μπορούν να μάθουν από τη φύση να έχουν ένα ισχυρό κοινωνικό οικοσύστημα.

Στόχοι

1. Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των νέων στην κοινωνική συμμετοχή, φροντίδα για το περιβάλλον και δεξιότητες πράσινης επιχειρηματικότητας, ειδικά για νέους με λιγότερες ευκαιρίες, μέσω της χρήσης πελατοκεντρικής μη τυπικής εκπαίδευσης που εστιάζει στην εκπαίδευση κοινωνικής περμακουλτούρας και στους κήπους περμακουλτούρας.

2. Βελτίωση της ευημερίας και της κοινωνικής ένταξης των νέων μέσω της επαφής με τη φύση και της χρήσης της μη τυπικής εκπαίδευσης ως τρόπου δέσμευσης.

3. Να δοθούν στους νέους τα εργαλεία και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους για να χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μάρκετινγκ

4. Ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων για τους εργαζόμενους με νέους σχετικά με την αναγεννητική κοινωνική περμακουλτούρα, τη φυσική περμακουλτούρα και τον τρόπο χρήσης των κήπων της περμακουλτούρας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής για τους νέους, μέσω ενός προγράμματος σπουδών

5. Να δοθούν στους εργαζόμενους με νέους τα απαραίτητα εργαλεία μέσω μιας εργαλειοθήκης με πόρους και μια παιδαγωγική στρατηγική για τη δημιουργία κήπων περμακουλτούρας με μειονεκτούντες νέους.

6. Να δημιουργηθεί η δυνατότητα στους νέους και τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας να συνεχίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη

7. Δημιουργία ικανοτήτων και διάδοση πρακτικών και γνώσεων για τη νεολαία εργασίας, ειδικά με την εργασία με συγκεκριμένες ομάδες μειονεκτούντων νέων, μεταξύ εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας καθώς και με οργανώσεις εργασίας μη νεολαίας, όπως περιβαλλοντικές ΜΚΟ

Ομάδες Στόχοι

Άμεσες ομάδες στόχοι

νέοι 16-28 (άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, NEET, με μαθησιακές δυσκολίες, από χαμηλό εισόδημα και συγκεκριμένο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο ή/και νέοι που αντιμετωπίζουν διακρίσεις)· εργαζόμενοι/εκπαιδευτικοί νεολαίας που εργάζονται με μειονεκτούντες νέους

Έμμεσες ομάδες στόχοι

εργαζόμενοι με νέους από διάφορα υπόβαθρα και επίπεδα εμπειρογνωμοσύνης, ευρύτερο κοινό (εκπαιδευτικοί, δημόσιοι διαχειριστές, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, επαγγελματίες που εργάζονται για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινωνική ένταξη, νέοι ηγέτες κοινοτήτων)
σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και την ανάπτυξή τους σε νέους, συλλόγους γονέων) και εκπαιδευτικά κέντρα, πανεπιστήμια, οργανώσεις νεολαίας, υπουργεία, τοπικές αρχές, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο